Là tại em dâm nên người ta mới tìm đến địt suốt đấy chứ